:

Tryb wydania wiz

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej Wydziału.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY:

1.Wniosek wizowy:

Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować go i podpisać (w wyjątkowych przypadkach wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem), a także przykleić zdjęcie (wymiary – 35 x 45 mm, na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe).

2. Paszport (oryginał):

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.

3.Ubezpieczenie zdrowotne:

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą musi:

  • zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca;
  • być ważna na terytorium Republiki Białoruś;
  • być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;
  • mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro.

Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.


DOKUMENTY DO UZYSKANIU WIZ:

I.Wiza prywatna.

II.Wiza służbowa (biznes/sport/nauka/kultura).

III.Wiza turystyczna.

IV.Wiza tranzytowa.

Ubiegający się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do przedłożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty w celu otrzymania wizy należy składać z zasady nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem, odpis aktu urodzenia (odpis zupełny).

Opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie. Płatności dokonuje się w oddziale banku Millennium w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustalonej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych.

W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja. W takim przypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady.

Przy odbiorze wizy okazanie potwierdzenia opłaty jest obowiązkowe.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych faksem lub pocztą elektroniczną.


Terminy rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 10 dni roboczych

W trybie ekspresowym – do 2 dni roboczych*

* — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to