:

Tryb otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej

W celu otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć osobiście następujące dokumenty:

  • wniosek;
  • paszport obywatela Republiki Białoruś;
  • akt urodzenia;
  • dokumenty, potwierdzające ustanie poprzedniego małżeństwa;
  • dokumenty, potwierdzające zmianę imienia, nazwiska wnioskodawcy;
  • zaświadczenie o braku wpisu w aktach rejestracji małżeństw, wydane przez urząd stanu cywilnego zgodnie z miejscem zameldowania na Białorusi (dla osoby, zarejestrowanej na Białorusi, bez względu na posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w obcym państwie);
  • zaświadczenie o braku wpisu w aktach rejestracji małżeństw, wydane przez urząd stanu cywilnego w Polsce (dla osoby, która jest zarejestrowana na uliku konsularnym, prowadzonym przez placówkę konsularną lub posiada paszport serii PP);
  • dokument, wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • paszport lub dowód osobisty narzeczonego/narzeczonej;
  • akt urodzenia narzeczonego/narzeczonej (odpis zupełny aktu urodzenia).

Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia wynosi 50 EUR.

Zaświadczenie jest wydawane w językach białoruskim lub rosyjskim  ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wydania.

Wzór zaświadczenia


Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś przyjmuje interesantów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej +48 22 742 07 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.45 i 13.00-16.00.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to