:

Stosunki bilateralne

Stosunki dyplomatyczne miedzy Białorusią a Polską nawiązano w dniu 2 marca 1992 roku.

W listopadzie 1990 roku odbyła się pierwsza wizyta do Mińska polskiego Ministra spraw zagranicznych. Po ogłoszeniu niepodległości Białorusi i uznaniu jej przez Polskę w październiku 1991 roku została podpisana Deklaracja o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy, a w dniu 23 czerwca 1992 roku – podstawowy polityczny akt prawny – Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

W roku 1992 strony zawarły szereg porozumień w takich sferach, jak przewozy międzynarodowe, unikanie podwójnego opodatkowania, ochrona inwestycji, przejścia graniczne.

W marcu 1996 roku obyło się pierwsze spotkanie prezydentów Białorusi i Polski. W roku 2003 roku w Sankt Petersburgu obyło się jeszcze jedno spotkanie prezydentów Białorusi i Polski, które nadało impuls ku współpracy obu państw w szeregu płaszczyznach, przede wszystkim w sferze gospodarczej. W efekcie w latach 2003-2005 odbyły się spotkania, rozmowy premierów, sekretarzy rad bezpieczeństwa, wicepremierów, ministrów spraw zagranicznych, gospodarki, transportu, budownictwa, infrastruktury, szefów służb granicznych i celnych.

W latach 2008-2009 odbył się szereg spotkań na szczeblu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych.

We wrześniu 2009 roku premierzy Białorusi i Polski spotkali się w Gdańsku.

W lutym 2010 roku Minister spraw zagranicznych Białorusi złożył wizytę do Warszawy, w listopadzie odbyła się wizyta do Mińska Ministra spraw zagranicznych Polski.

W sierpniu 2014 roku odbyła się wizyta do Warszawy Ministra spraw zagranicznych Białorusi.

Wicepremierzy Białorusi i Polski w 2014 roku spotkali się dwa razy: w Brześciu podczas Białorusko-Polskiego Forum „Dobrosąsiedztwo” oraz w Warszawie na posiedzeniu Wspólnej Białorusko-Polskiej Komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej i w trakcie Białorusko-Polskiego Forum Inwestycyjnego.

W marcu 2016 roku Minister spraw zagranicznych Polski złożył wizytę do Białorusi, w październiku odbyła się wizyta do Warszawy Ministra spraw zagranicznych Białorusi. Również w tamtym roku odbyły się wizyty do Białorusi Wicepremiera oraz – po raz pierwszy w historii stosunków dyplomatycznych – Marszałka Senatu Polski.

 

 

W dniu 2 marca 2017 roku prezydenci Białorusi i Polski wymienili się posłaniami protokolarnymi z okazji 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy państwami.

W lutym 2019 roku odbyła się pierwsza oficjalna wizyta do Polski Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś.

Między Białorusią a Polską stworzono szereg dwustronnych międzyrządowych mechanizmów współpracy, które zademonstrowały swoją skuteczność (Komisja do spraw współpracy gospodarczej, Komisja transgraniczna, Komisja do spraw dziedzictwa kulturalno-historycznego i inne). Odbywają się regularne konsultacje miedzy ministerstwami spraw zagranicznych obu państw: na szczeblu wiceministrów oraz kierowników stosownych departamentów.

W 2022 roku przypada 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską.

Białoruś jest zainteresowana przyjaznymi i dobrosąsiedzkimi relacjami z Polską i ich rozwojem we wszystkich obszarach: politycznym, gospodarczym, humanitarnym, kulturalnym, naukowym i innych.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to