:

Warunki przekraczania granicy Republiki Białoruś

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy w wieku powyżej 6 lat, z wyjątkiem osób, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Republiki Białoruś, przy przekraczaniu granicy państwowej Republiki Białoruś przez lądowe i lotniskowe punkty kontroli, powinni posiadać oryginał lub kopię dokumentu medycznego w formie papierowej lub elektronicznej w tym w systemie «Путешествую без COVID-19», potwierdzający negatywny wynik badania laboratoryjnego w kierunku COVID-19 (dalej — dokument medyczny). Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 3 dni przed wjazdem do Białorusi metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Dokument medyczny powinien zawierać imię i nazwisko osoby, datę przeprowadzenia badania oraz wynik badania laboratoryjnego w kierunku COVID-19(w języku rosyjskim, białoruskim lub angielskim).

Brak dokumentu medycznego jest podstawą do zakazu cudzoziemcom wjazdu na terytorium Republiki Białoruś.

Wymaganie posiadania negatywnego testu PCR nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy przez:

•    osób, przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego, służbowego, dokumentu podróży, wydanego przez ONZ lub Unii Europejskiej, oraz podróżujących z nimi członków ich rodzin;
•    szefów i członków oficjalnych delegacji;
•    cudzoziemców, udzielających Republice Białoruś międzynarodowej pomocy technicznej, nieodpłatnej zagranicznej i innej;
•    cudzoziemców, przybywających do Republiki Białoruś na zaproszenie osób prawnych, zarejestrowanych na terytorium Republiki Białoruś;
•    kierowców pojazdów przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego, oraz przy przewozie międzynarodowych przesyłek pocztowych;
•    członków załóg statków powietrznych, statków żeglugi śródlądowej, obsadę pociągów, załóg lokomotyw w międzynarodowym ruchu kolejowym;
•    obywateli Republiki Białoruś, cudzoziemców i bezpaństwowców, posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Republice Białoruś, którzy przybyli do Republiki Białoruś po odbyciu podróży służbowej, na którą zostały wysłane przez osoby prawne i przedsiębiorców indywidualnych, zarejestrowanych na terytorium Republiki Białoruś;
•    osób przybywających do Republiki Białoruś z powodu ciężkiej choroby lub śmierci krewnego, małżonka, również osób im towarzyszących;
•    osób przewożących komórki macierzyste, narządy do przeszczepu;
•    obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś do Federacji Rosyjskiej;
•    cudzoziemców podróżujących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś i posiadających dokumenty potwierdzające wyjazd z Republiki Białoruś w ciągu 24 godzin. Osoby, które przekroczyły 24-godzinny okres tranzytu, przekraczają granicę państwową Republiki Białoruś wyłącznie z negatywnym testem PCR;
•    cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś na podstawie zawartych umów o świadczenie usług turystycznych na polowanie;
•    osób, posiadających oryginał lub kopię dokumentu w formie papierowej o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Kurs szczepień przeciwko zakażeniu COVID-19 należy zakończyć w ciągu od 1 do 12 miesięcy przed datą przyjazdu na terytorium Republiki Białoruś. Dokument szczepienia powinien zawierać imię (imię ojca) i nazwisko osoby, datę zakończenia kursu szczepień (w języku białoruskim lub rosyjskim i (lub) angielskim).

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to