:

Warunki przekraczania granicy Republiki Białoruś od 21.12.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 30 października 2020 nr 624 (ze zmianami) zmienia się procedura wjazdu na terytorium Republiki Białoruś.

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się infekcji wywoływanej przez koronawirusa COVID-19, od 21 grudnia 2020 r. do odwołania czasowe wstrzymany wjazd na terytorium Republiki Białoruś przez lądowe punkty kontroli przez cudzoziemców i bezpaństwowców.

Zakaz wjazdu nie dotyczy osób przybywających przez lotnisko w Mińsku oraz następujących osób:

 • cudzoziemców posiadających paszporty dyplomatyczne lub służbowe;
 • szefów i członków oficjalnych delegacji;
 • cudzoziemców udzielających Republice Białoruś międzynarodowej pomocy technicznej, nieodpłatnej zagranicznej i innej;
 • kierowców pojazdów przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego, oraz przy przewozie międzynarodowych przesyłek pocztowych;
 • członków załóg statków żeglugi śródlądowej, załóg pociągów, załóg lokomotyw w międzynarodowym ruchu kolejowym;
 • cudzoziemców będących małżonkami, rodzicami lub dziećmi cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały w Republice Białoruś lub obywateli Republiki Białoruś;
 • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Republice Białoruś;
 • cudzoziemców posiadających dokumenty potwierdzające prawo do pracy na terytorium Republiki Białorusi;
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś z powodu ciężkiej choroby lub śmierci krewnego, małżonka, również osób im towarzyszących;
 • osób przewożących komórki macierzyste, narządy do przeszczepu;
 • obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś do Federacji Rosyjskiej;
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś na zaproszenie osób prawnych zarejestrowanych na terytorium Republiki Białoruś;
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś w celu uzyskania opieki medycznej — po okazaniu dokumentów (kopii dokumentów) białoruskiej placówki zdrowotnej (zaproszenie, umowa o udzielenie opieki medycznej itp.), potwierdzających cel tej podróży, a również osób im towarzyszących;
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś na podstawie zawartych umów o świadczenie usług turystycznych na polowanie.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego lub upoważniona przez niego osoba może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Republiki Białoruś.

Obywatele Republiki Białoruś oraz cudzoziemcy, przybywające do Republiki Białoruś z krajów, umieszczonych na liście krajów, w których rejestrowane są przypadki zakażenia COVID-19, dostępnej na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia w sieci Internet (Rzeczpospolita Polska obecnie znajduje się na liście), muszą pozostawać w izolacji w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty przekroczenia granicy Republiki Białoruś.

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy w wieku powyżej 6 lat, z wyjątkiem osób, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Republiki Białoruś, przy przekraczaniu granicy państwowej Republiki Białoruś przez lądowe i lotniskowe punkty kontroli, powinni posiadać oryginał lub kopię dokumentu medycznego w formie papierowej lub elektronicznej (w języku rosyjskim, białoruskim lub angielskim) potwierdzający negatywny wynik badania laboratoryjnego w kierunku COVID-19 (dalej — dokument medyczny). Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 3 dni (łącznie z datą jej przekroczenia) przed wjazdem do Białorusi metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Dokument medyczny powinien zawierać imię i nazwisko osoby, datę przeprowadzenia badania oraz wynik badania laboratoryjnego w kierunku COVID-19.

Brak dokumentu medycznego jest podstawą do zakazu cudzoziemcom wjazdu na terytorium Republiki Białoruś.

Obecność negatywnego testu PCR nie zwalnia z obowiązku przestrzegania 10-dniowej izolacji osób, których to dotyczy.

Wymagania posiadania negatywnego testu PCR oraz 10-dniowej izolacji nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy przez:

 • osób, przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego lub służbowego;
 • szefów i członków oficjalnych delegacji;
 • cudzoziemców udzielających Republice Białoruś międzynarodowej pomocy technicznej, nieodpłatnej zagranicznej i innej;
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś na zaproszenie osób prawnych zarejestrowanych na terytorium Republiki Białoruś;
 • kierowców pojazdów przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego, oraz przy przewozie międzynarodowych przesyłek pocztowych;
 • członków załóg statków powietrznych, statków żeglugi śródlądowej, załóg pociągów, załóg lokomotyw w międzynarodowym ruchu kolejowym;
 • obywateli Republiki Białoruś, cudzoziemców i bezpaństwowców, posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Republice Białoruś, którzy przybyli do Republiki Białoruś po odbyciu podróży służbowej;
 • osób przybywających do Republiki Białoruś z powodu ciężkiej choroby lub śmierci krewnego, małżonka, również osób im towarzyszących;
 • osób przewożących komórki macierzyste, narządy do przeszczepu;
 • obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś do Federacji Rosyjskiej;
 • cudzoziemców podróżujących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś i posiadających dokumenty potwierdzające wyjazd z Republiki Białoruś w ciągu 24 godzin. Osoby, które przekroczyły 24-godzinny okres tranzytu, mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białorusi tylko z negatywnym testem PCR.
 • cudzoziemców przybywających do Republiki Białoruś na podstawie zawartych umów o świadczenie usług turystycznych na polowanie.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to