:

Potwierdzenie autentyczności danych, zamieszczonych w białoruskim prawie jazdy

Placówka dyplomatyczna i urzędy konsularne Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej mają możliwość potwierdzenia autentyczności danych, zamieszczonych w białoruskim prawie jazdy, w postaci zaświadczenia.

Wniosek należy złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym podczas osobistej wizyty lub za pośrednictwem poczty w tym przez polski właściwy organ.

Do wniosku należy dodać:

  • ksero paszportu (strony, na których podane są dane osobowe właściciela w językach białoruskim/rosyjskim, transliteracji łacińskiej, stampil o zameldowaniu na terytorium Białorusi lub stałym uliku konsularnym);
  • ksero prawa jazdy (z obu stron);
  • potwierdzenie opłaty konsularnej w wysokości 50 euro. Tytuł: BY Nazwisko i imię wnioskodawcy;
  • opłaconą kopertę zwrotną z adresem wnioskodawcy w celu wysłania zaświadczenia (w przypadku braku koperty zaświadczenie odbiera wnioskodawca osobiście w urzędzie konsularnym po otrzymaniu telefonicznej lub e-mailowej informacji o gotowości zaświadczenia).

Zaleca się również podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ewentualnej komunikacji.

Po wpłynięciu wszystkich w/w dokumentów i pełnej kwoty placówka dyplomatyczna, urząd konsularny występuje do organu, który wydał białoruskie prawo jazdy – właściwej jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś, z prośbą o potwierdzenie wydania dokumentu, zawartej w nim informacji oraz braku zakazu prowadzenia pojazdów.

Na podstawie uzyskanej drogą urzędową informacji Wydział Konsularny Ambasady, urząd konsularny Republiki Białoruś wystawia zaświadczenie, przykładowy wzór którego znajduje się w załączniku.

Zaświadczenie jest wydawane w jednym egzemplarzu i wysyłane przez urząd zagraniczny na adres w Polsce wskazany na załączonej kopercie (w tym do polskiego urzędu), lub pozostaje w placówce do odbioru osobistego przez wnioskodawcę.

Zalecamy wcześniejsze wyjaśnienie procedury akceptacji takiego zaświadczenia przez właściwy polski organ, tj. przedstawione przez wnioskodawcę lub otrzymane bezpośrednio z urzędu zagranicznego pocztą.


Osoba, która mieszka na terenie województw Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, zwraca się do Wydziału Konsularnego Ambasady po wcześniejszej rezerwacji wizyty lub za pomocą poczty na adres: Ambasada Republiki Białoruś, ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa.
Opłata musi być dokonana na konto Ambasady:
Bank Millenium ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Rachunek: PL 86 1160 2202 0000 0001 4261 8744


Osoba, która mieszka na terenie województw Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, zwraca się do Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku po wcześniejszej rezerwacji wizyty lub za pomocą poczty na adres:
ul. Elektryczna, 9, 15-080 Białystok.
Opłata musi być dokonana na konto Konsulatu Generalnego:
Bank PEKAO S.A. w Białymstoku
Rachunek: 50 1240 5211 1978 0000 4927 9777


Osoba, która mieszka na terenie województw Lubelskiego, Podkarpackiego, zwraca się do Konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej po wcześniejszej rezerwacji wizyty lub za pomocą poczty na adres: ul. Sitnicka, 77, 21-500 Biała Podlaska.
Opłata musi być dokonana na konto Konsulatu:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27
Rachunek: 34 1020 4476 0000 8202 0359 7416


Tryb i szczegóły wydawania zaświadczenia są podane na stronie internetowej Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej w językach białoruskim i rosyjskim (https://poland.mfa.gov.by/be/consular_issues/embcon/pvu/, https://poland.mfa.gov.by/be/consular_issues/embcon/pvu/r/).


Wniosek
Wzór zaświadczenia

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to