Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O Międzynarodowym Dniu Oszczędzania Energii

W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii, Białoruś wsparła i dołączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Oszczędzania Energii w dniu 11 listopada 2008 r.

Corocznie na Białorusi jest organizowany szereg wydarzeń tematycznych: seminaria, konferencje, okrągłe stoły; akcje uliczne; translacje telewizyjne i w transporcie publicznym; reklamy społeczne na tematy związane z oszczędzaniem energii; wycieczki prasowe do obiektów energooszczędnych; otwarte lekcje szkolne i godziny informacyjne, konkursy i zabawne quizy.

Białoruś ma się czym pochwalić w dziedzinie efektywności energetycznej.

Systematyczna praca w sprawie oszczędzania energii od ponad 25 lat pozwoliła nam osiągnąć znaczące wyniki. Poziom efektywności energetycznej gospodarki krajowej można ocenić na podstawie energochłonności produktu krajowego brutto. W 1990 r. Białoruś była jedną z najbardziej energochłonnych republik ZSRR. Jednak terminowe działania podjęte przez Rząd Białorusi i celowo przeprowadzona praca w dużym stopniu wpłynęły na wyniki w zakresie oszczędzania energii i zapewnienia trwałej tendencji do obniżania energochłonności PKB.

Według najnowszych danych Międzynarodowej Agencji Energii faktyczna energochłonność PKB Białorusi w 2016 r. wyniosła 0,16 ton ekwiwalentu ropy naftowej na 1 tysiąc dolarów amerykańskich (PKB przy parytecie siły nabywczej i cenach z 2010 r.) w stosunku do 0,55 ton ekwiwalentu ropy naftowej na tysiąc dolarów amerykańskich w 1990 r. Ten wskaźnik zmniejszył się prawie w 3,5 razy w porównaniu z 1990 r.

Białoruś osiągnęła poziom energochłonności takich rozwiniętych krajów jak Kanada i Finlandia, które mają podobne warunki klimatyczne.

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed rządem jest popularyzacja ekonomicznych, środowiskowych i społecznych korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania paliw i zasobów energetycznych oraz promowanie wykorzystania lokalnych paliw, w tym odnawialnych źródeł energii.

W Republice trwają poważne prace nad zwiększeniem wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii jako alternatywy dla ropy i gazu. Opracowano długoterminową politykę rozwoju odnawialnych źródeł energii, których udział w zużyciu brutto paliw i zasobów energetycznych wzrósł i osiągnął już 6,2 procent.

Udział lokalnych zasobów paliwowych i energetycznych w zużyciu brutto paliw i zasobów energetycznych wzrósł w odniesieniu do 2010 r o 0,8 procent i osiągnął 15,5 procent. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wzrosła 3,2 razy, w turbinach wiatrowych 75 razy. W ciągu ostatnich czterech lat wytwarzanie energii elektrycznej przez instalacje słoneczne wzrosło 70 razy.