Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Informacja wizowa

Tryb wydania wiz

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

- wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białoruśi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);

- zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

- paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2);

- opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny w Warszawe. Płatność dokonuje się w oddziale banku Millennium w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych;

-ubezpieczenie zdrowotne.

- jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

 Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem lub pocztą elektroniczną. 

Opłata musi być dokonana wyłącznie w banku Millennium.

W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja.
W takim wypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady.

Przy złożenie dokumentów na wizę w Konsulacie Generalnym Republiki Białorus w Białymstoku lub w Konsulacie Republiki Białorus w Białej Podlaskiej opłata konsularna musi być wpłacana na konto urzędu konsularnego, na którym należy złożyć dokumenty.

Dane bankowe urzędów konsularnych

 

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej

Euro: 50 1240 5211 1978 0000 4927 9777
Konsulat Generalny Republiki Białoruś
w Białymstoku (opłata za wizę)

Bank PEKAO S.A.
w Białymstoku

 

ul. Sienkiewicza 40
ul. Rynek Kościuszki 7

Euro:34 1020 4476 0000 8202 0359 7416

Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej (opłata za wizę)

w PKO BP S.A. Oddział w Białej Podlaskiej

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 5 dni roboczych*

W trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin*

 * — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula

 Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba pokazać potwierdzenie opłaty!

 

 DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE UZYSKANIU WIZY:

1.W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy służbowej, prywatnej z okresem ważności do 30 dni:

- podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (w przypadku wizy służbowej) – na żądanie konsula;

- zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej) – na żądanie konsula. 

2.W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej:

- podanie od firmy białoruskiej turystycznej ;

lub 

- w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Nie akceptujemy potwierdzeń rezerwacji z systemów internetowych, na przykład Booking.com, Hotels.com i innych.

3.W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej:

 - ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero  (wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi);

- kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie; 

- podanie od firmy (dla kierowców).

4.W celu otrzymania wizy prywatnej KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) lub długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

- zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał).

5.W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) wielokrotnego przekroczenia granicy:

-podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

6.W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców:

 - list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa „ … ” według załączonej listy (imię i nazwisko);

- ZMPD;

- ksero licencji.

7.W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

- podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady;

- kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;

- dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą (oryginał).

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.