Language

Główna Informacja konsularna Wizy

Tryb wydania wiz

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

- wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białoruśi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);

- zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

- paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2);

- opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny. Płatność dokonuje się w oddziale banku w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych.

 

Ubezpieczenie zdrowotne:

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców.

Cudzoziemcy, którzy czasowo przebywają albo czasowo mieszkają na terytorium Republiki Białoruś, muszą posiadać ważną umową obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z kompanią “Belgosstrakh” lub «Beleximgarant», czy umową ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z dowolną ubezpieczeniową firmą zagraniczną.

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą zagraniczną, musi:

- zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca;

- być ważna na terytorium Republiki Białoruś;

- być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;

- mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro.

Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

 Informacja ogólna.

W Rzeczypospolitej Polskiej partnerami kompanii “Belgosstrakh” są:

 

1. firmy “Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA” (http://www.tueuropa.pl/, ul. Gwiażdzista 62, Wrocław , tel. (71) 33 41 700); na przykład — ul. Wiertnicza 60, Warszawa.Tel: (22) 394 20 19.

2. firmy “AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.” (http://www.axa.pl/, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. (22) 555 00 50); na przykład — ul. Wiertnicza 54, Warszawa, Tel: 602 131 281.

3. „BTA Insurance Company” SE (przedstawiciel „BTA Insurance Company” SE w Polsce — “RESO Europa Service” Sp. z o.o., http://www.reso.com.pl/, adres: ul. Innowacyjna 1, Suwałki, tel. (48) 87 565 4444).

4. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (http://www.signal-iduna.pl, adres: ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa, tel. (48) 22 50 56 506).

Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

 

- jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

- wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.

 

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

 

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 5 dni roboczych*

W trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin*

 

* — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula

 

Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba pokazać potwierdzenie opłaty!

 

DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE UZYSKAMIE WIZY:

W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy służbowej, prywatnej z okresem ważności do 30 dni:

- podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (w przypadku wizy służbowej) – na żądanie konsula;

- zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej) – na żądanie konsula.

 

W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej:

- podanie od firmy białoruskiej turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by); w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni niezbędnę jest podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym;

 Lista biur podróży  

W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej:

 - ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero;

- kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie;- podanie od firmy (dla kierowców).

 

W celu otrzymania wizy prywatnej KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) lub długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:- zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał).

W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) wielokrotnego przekroczenia granicy:-podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców:

 - list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa „ … ” według załączonej listy (imię i nazwisko);

- ZMPD;

- ksero licencji.

 

W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

- podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);

- kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej.

- konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w podanie od firmy białoruskiej.
(Na przykład: wypis (oryginał) z Rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej, potwierdzonej przez notariusza.
Dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą. (oryginał).

Wniosek wizowy (pdf)