Language

Główna Poradnik dla podróżnych Niezbędne dokumenty

SPORZĄDZENIE WIZY WJAZDOWEJ NA BIAŁORUŚ

Wjazd i wyjazd, a także tranzyt przez terytorium kraju możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania ważnego paszportu (lub każdego innego dokumentu tożsamości przeznaczonego do wyjazdów za granicę) oraz wizy.

 
Złożyć wniosek o otrzymanie wjazdowej wizy białoruskiej można w dowolnym przedstawicielstwie dyplomatycznym i urzędzie konsularnym Białorusi (w przypadku złożenia wniosku poza granicami kraju – www.embassies.mfa.gov.by/),  a także do Głównego Urzędu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi (mieści się w Mińsku).
 
W przypadku braku białoruskiej ambasady lub odpowiedniego konsulatu na terytorium państwa zagranicznego  obywatele tego kraju mają możliwość załatwić wizę wjazdową po przybyciu do Narodowego Portu Lotniczego Mińsk – 2.
 
Inni obcokrajowcy przybywające na Białoruś zobowiązani są zwrócić się o wizę do właściwych przedstawicielstw dyplomatycznych. Wyjątek dotyczy obywateli zagranicznych, którzy przyjeżdżają na Białoruś w składzie oficjalnych delegacji, na zaproszenie organów państwowych, a także w związku z ciężkimi chorobami lub śmiercią najbliższych krewnych lub członka rodziny (przy okazaniu oficjalnych dokumentów potwierdzających obecność takich okoliczności).
 
WIZY WJAZDOWE
Istnieją następujące typy wjazdowych wiz białoruskich:
 
WIZA TRANZYTOWA (TYP B)
Wiza tranzytowa stosowana jest do tranzytowego przejazdu przez terytorium Białorusi. Wydawana jest na okres mniej jednego roku i obowiązuje w ciągu dwóch dni od dnia wjazdu na obszar Białorusi. Wiza tego typu przewiduje wyjazd z kraju nie później dwóch dni od daty wjazdu. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji – patrz część „Wizy”.
 
WIZA KRÓTKOTERMINOWA (TYP C)
Wiza krótkoterminowa jest podstawowym rodzajem wiz wydawanych obywatelom zagranicznym, jeśli chodzi o studia, podróże biznesowe, turystykę, prywatne wizyty i inne cele. Okres ważności wizy tego typu jest ograniczony do 90 dni. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji – patrz część „Wizy”.
 
WIZADŁUGOTERMINOWA(TYPD)
Wiza długoterminowa wydawana jest tylko w przypadkach, kiedy ogólny zaplanowany okres pobytu obcokrajowca na Białorusi stanowi ponad 90 dni (okres ważności wizy jest ograniczony jednym rokiem), stosowana jest dla podtrzymywania kontaktów handlowych, udziału w sportowych/kulturalnych wydarzeniach, realizacji działalności dziennikarskiej, a także w innych celach. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji – patrz część „Wizy”.
 
 
W zależności od ilości dopuszczonych wyjazdów wizy dzielą się na:
     jednokrotne (ich posiadacze mają prawo do jednokrotnego wjazdu, pobyt i wyjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu całej liczby dni pobytu w kraju, która nie może przekraczać 90 dni);
     dwukrotne (dają prawo do dwukrotnego wjazdu, pobyt i wjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu wskazanej liczby dni pobytu nie przekraczającego 90 dni);
     wielokrotne (dają prawo do niejednokrotnego wjazdu (ponad dwóch razy na rok), pobyt i wjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu wskazanej liczby dni pobytu nie przekraczającego 90 dni).
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
Termin rozpatrzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy wjazdowej ograniczony jest pięcioma dniami (od chwili złożenia pełnego zestawu dokumentów). W przypadku terminowego rozpatrzenia wniosku decyzja w sprawie wydania/rezygnacji z wydania wizy może być podjęta w ciągu dwóch roboczych dni (48 godzin).
 
Organ, który wydał wizę, może nie podawać przyczyny rezygnacji z jej wydania. Decyzja w sprawie wniosku o wydanie wizy wjazdowej jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.
Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji – patrz część „Wizy”.
 
OPŁATA KONSULARNA
Opłata konsularna pobierana jest tylko w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych do dokonania płatności elektronicznych, przelewu bankowego na konto bankowe ambasady (konsulatu), książeczki czekowej, a także innych możliwości uzgodnionych z każdym konkretnym dyplomatycznym przedstawicielstwem Białorusi za granicą.
Wysokość opłaty konsularnej. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji – patrz część „Wizy”.
 
 
WSPARCIE KONSULARNE
W sprawach związanych z załatwieniem wiz, obywatelstwa, a także innych kwestii konsularnych można zwracać się do serwisu zautomatyzowanej pomocy informacyjnej Głównego Urzędu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, która dostępna jest przez 24H na następujących numerach:
 
+375 17 222 26 75
+375 17 222 31 52
+375 17 222 31 59