Language

Główna Poradnik dla podróżnych Przewóz broni

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY WWOZIE BRONI DO REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Myśliwi i wielbiciele strzelectwa są częstymi gośćmi w Republice Białoruś. Wszyscy zwiedzający kraj powinni pamiętać o zasadach obowiązujących w przypadku wwozu broni cywilnej i służbowej, a także jej podstawowych części i patronów.

 
Broń i amunicja zaliczane są do towarów, wwóz których na terytorium Unii Celnej (a znaczy również Białorusi) jest ograniczony. Dokument określający tryb ich przemieszczania przez granicę celną dotyczy wszystkich osób, które dokonują wwozu ww. towarów do celów niekomercyjnych.
 
LICENCJOWANIE BRONI I AMUNICJI
 
Wwóz na Białoruś broni i amunicji możliwy jest po uzyskaniu licencji. Wydaniem takich dokumentów zajmuje się Ministerstwo spraw wewnętrznych Republiki Białoruś. Ponadto wwóz broni wymaga zezwolenia MSW i Głównego Zarządu Spraw Wewnętrznych Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego lub obwodowych Zarządów Spraw Wewnętrznych. Okres ważności zezwolenia wynosi 6 miesięcy od daty wydania dokumentu.
 
W przypadku starania się o licencję do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy złożyć:
     właściwie wypełniony kwestionariusz o wydanie licencji;
     elektroniczną kopię wniosku w formacie zatwierdzonym przez Komisję Unię Celną. Przy tym powyższą kopię należy skonfigurować za pomocą bezpłatnego oprogramowania opracowanego przez Komisję lub stosując jego odpowiednika;
     kopię umowy eksportowej, w przypadku braku podobnej umowy należy przekazać inny dokument potwierdzającego zamiary stron;
     kopię dokumentu o wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy;
     kopię licencji potwierdzającej prawo do realizacji działalności związanej z użyciem broni o przeznaczeniu służbowym lub cywilnym i amunicji do niej, prawo do kolekcjonowania lub eksponowania broni i amunicji;
     inne dokumenty, które są określone w decyzji Komisji.
 
Jeśli wniosek w sprawie wydania licencji obejmuje wwóz kilku gatunków, typów i modeli broni, do wniosku zostaje dołączony załącznik. Licencja zostaje wydana po okazaniu dokumentu potwierdzającego uregulowanie cła państwowego.
 
Po dokonaniu wwozu broń należy certyfikować, a także uzyskać w organach opieki zdrowia odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczalność oddziaływania rażących czynników zdrowia na organizm człowieka.
 
MSW wydaje licencję lub odmawia jej wydania przed upływem 15 roboczych dni od daty złożenia dokumentów. Podstawą do rezygnacji może stać się obecność w dokumentach niepełnych lub niepewnych informacji, a także nieprzestrzeganie wymagań określonych w Uzgodnieniu w sprawie licencjonowania, zaprzestania lub zawieszenia dokumentów służących podstawą do wydania licencji, złamanie zobowiązań międzynarodowych, które mogą nastąpić w wyniku wykonania umowy.
Odmowa wydania licencji musi być umotywowana, decyzję przekazuje się wnioskodawcy na piśmie. Zgodnie z powyższym brak licencji jest podstawą do odmowy odprawy celnej broni.
 
WYPADKI, KIEDY LICENCJA NIE JEST WYMAGANA
 
W niektórych wypadkach nie obowiązuje uzyskanie licencji. Między innymi w przypadku dysponowania zezwoleniem na wwóz, broń nabyta przez osoby fizyczne w trzecim kraju dla użytku osobistego nie podlega licencjonowaniu. To samo obowiązuje w stosunku czasowego wwozu broni dokonywanego przez osoby fizyczne i organizacje sportowe w celu udziału w zawodach lub polowaniu.
 

Oprócz tego nie jest wymagana licencja na wwóz broni dla osób fizycznych wjeżdżających do Białorusi w celu stałego pobytu, a także w przypadku czasowego wwozu broni dla udziału w wystawach.  Ponadto licencjonowaniu nie podlegają artykuły i broń podobne do broni, które mają cenność kulturową, lecz nie są sklasyfikowane jako antykwariat.