Language

Główna Poradnik dla podróżnych Przewóz zwierząt

ZASADY I REGULAMIN WWOZU ZWIERZĄT DO REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Wwóz zwierząt do Вiałorusi wymaga odpowiednich zaświadczeń medycznych i weterynaryjnych. To przede wszystkim zaświadczenie potwierdzające odbycie przeglądu weterynaryjnego poświadczone w lokalnym zakładzie weterynaryjnym. Ponadto wymagane jest dysponowanie odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że zwierzę uzyskało wszystkie zaszczepienia wymagane dla wyjazdu za granicę. Z wykazem zaszczepień zapobiegawczych można zapoznać się w zakładach weterynarii. Szczepionki zapobiegawcze wstrzykiwane są na dwa tygodnie przed wyjazdem. Wszystkie zaświadczenia medyczne należy zaopatrzyć w tłumaczenia na język rosyjski lub białoruski.

 
Po przybyciu na Białoruś zwierzęta należy zarejestrować w miejscowym zakładzie weterynaryjnym przed upływem jednego miesiąca od daty przybycia.
 
 
DZIKIE ZWIERZĘTA I KOLEKCJE ZOOLOGICZNE 
 
Dzikie zwierzęta żyjące w niewoli, które należą do gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi Białorusi lub są wzorami CITES, jak również kolekcje biologiczne podlegają rejestracji w Ministerstwie zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Powyższe wymagania reglamentowane są Ustawą Republiki Białoruś „O świecie zwierząt”.
 
Przy dokonaniu rejestracji dzikich zwierząt osoby fizyczne i prawne, a także przedsiębiorcy indywidualni zobowiązani są przedstawić do Ministerstwa ochrony środowiska wniosek ustalonego wzoru, zdjęcia dzikich zwierząt, a także właściwe dokumenty udowodniające prawomocność posiadania. Termin rejestracji wynosi 14 dni. Opóźnienie dokonania rejestracji dzikich zwierząt żyjących w niewoli jest czynem zagrożonym karą administracyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego Republiki Białoruś.
 
Przykładowo taka procedura obowiązuje w przypadku rejestrowania kolekcji zoologicznych. Jedyna różnica: przy rejestracji kolekcji zoologicznych obywatele zobowiązani złożyć do Ministerstwa ochrony środowiska tylko wniosek określonego wzoru. Termin rejestracji kolekcji zoologicznych wynosi 1 miesiąc.
 
Na Białorusi obowiązuje zakaz na utrzymywanie w niewoli niezarejestrowanych dzikich zwierząt podlegających rejestracji zgodnie z Ustawą Republiki Białoruś „O świecie zwierząt”. Ponadto nie wolno eksponować i wywozić z Republiki Białoruś niezarejestrowanych dzikich zwierząt w postaci kolekcji zoologicznych, jak również nie mogą być przedmiotem transakcji jako kolekcje zoologiczne lub ich części.
 
 
ZWIERZĘTAEGZOTYCZNE
 
Ograniczenia z zakresu wwozu do Białorusi dotyczą zwierząt, w stosunku do których obowiązuje Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Przy dokonaniu wwozu takich zwierząt wymagane jest zezwolenie Ministerstwa przyrody i ochrony środowiska Białorusi. Ponadto osoba przyjmująca turystę na Białorusi zobowiązana jest uzyskać świadectwo weterynaryjne w Głównym Zarządzie ds. GranicznejKontroliWeterynaryjnej. W czasie wwozu zwierza ww. certyfikat zostaje okazany razem z zaświadczeniem o dokonaniu szczepionek zapobiegawczych. Między innymi przy wwozie na Białoruś małpy z Afryki certyfikat weterynaryjny powinien zawierać odznakę o braku AIDS.
 
 
ZWIERZĘTA ROLNE
 
Liczba wprowadzanych zwierząt rasowych i ich produkcji zarodowej kontrolowana jest przez Ministerstwo gospodarki rolnej i żywności Republiki Białoruś.
 
Jednorazowe zezwolenia dotyczące wwozu rasowych zwierząt rolnych i ich produkcji wydawane są pod warunkiem przestrzegania wymagań wszystkich przepisów fitosanitarnych Białorusi. Wprowadzane zwierzęta powinny posiadać wyraźne cechy rasy, mieć mocną budowę ciała, nie mieć wad eksterieru, a także mutacji genowych.
                                                                                                                                                       

Dla uzyskania jednorazowego zezwolenia na transport zwierza rolnego należy złożyć do Ministerstwa gospodarki rolnej i żywności Republiki Białoruś wniosek ustalonego wzoru. We wniosku zostają podane nazwa i siedziba wnioskodawcy (dla osób prawnych), nazwisko, imię, imię ojca, dane paszportu (dla osób fizycznych). Należy podać gatunek, rasę zwierza, a także wskazać podstawy wprowadzenia zwierza z powołaniem na odpowiednie programy selekcyjne. Ponadto zostaje wskazana ilość rasowych zwierząt, kraj nadawca ładunku, zaplanowane terminy wwozu, a także przeznaczenie i miejsce utrzymywania zwierząt. Ponadto osoby prawne dołączają do wniosku odpis kontraktu dostawy produkcji rasowej, międzynarodowy certyfikat weterynaryjny, zaświadczenia dotyczące hodowli zwierząt i inne dokumenty potwierdzające pochodzenie i produkcyjność przedmiotowych zwierząt.