Language

Główna Poradnik dla podróżnych Edukacja na Białorusi

JAK OBCOKRAJOWIEC MOŻE WSTĄPIĆ NA BIAŁORUSKĄ UCZELNIĘ

 Obecnie na Białorusi studiuje ponad 11 tysięcy studentów obcych. Do trójki krajów, które najbardziej aktywnie wysyłają swoich obywateli na studia do Białorusi należą: Turkmenistan (około 5 tysięcy osób w 2011/2012 roku), Rosja (1900 osób), a także Chiny (1300 osób).

 
Masz ochotę zostać jednym z nich? Działaj zgodnie z planem:
 
1.      Wybierz uczelnię. Z wykazem wyższych i prywatnych uczelni można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji. Całą niezbędną informację o każdym z nich, w tym spis dostępnych specjalizacji, zasady przyjęcia, warunki płatności itp. można znaleźć w części  Wykształcenie  na stronie www.interfax.by.
 
2.      Wyślij faks z uwagą  „Dla dziekanatu ds. pracy z obcokrajowcami”:
     wniosek z prośbą o zaliczenie do uczelni z podaniem wydziału, specjalności i specjalizacji, formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), pełnego adresu do doręczeń, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej lub numeru faksu dla nawiązania kontaktu i otrzymania zaproszenia;
     kopie stron paszportu zawierające informacje personalne (podając imię łacinką, numer paszportu, okres jego ważności, kraju), a także ich tłumaczenie na język rosyjski poświadczone przez notariusza;
     kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia (pełne, średnie, wyższe), a także ich tłumaczenie na język rosyjski poświadczone przez notariusza;
 
 
3.      Czekaj na zaproszenie od właściwych władz uczelni.
 
4.      Zwróć się (w przypadku konieczności) do białoruskiego konsulatu z wnioskiem o wydanie wizy studenckiej.
 
5.      Przyjedź na Białoruś w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
UWAGA: zagraniczni kandydaci na studia, którzy otrzymali zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną składają na uczelnię poniższy komplet dokumentów rekrutacyjnych:
 
     oryginał zaświadczenia (dokumentu) potwierdzającego uzyskanie wykształcenia z przedłożeniem tłumaczenia na język rosyjski poświadczonego przez notariusza ze wskazaniem przestudiowanych dyscyplin i ocen (stopni) uzyskanych na egzaminach z tych dyscyplin;
     oryginał i kopię świadectwa o urodzeniu poświadczone przez notariusza;
     certyfikat medyczny o stanie zdrowia (brak AIDS, gruźlicy, zapalenia wątroby) i możliwości zamieszkania w strefie klimatycznej Białorusi wraz z przedłożeniem tłumaczenia na język rosyjski poświadczonego przez notariusza;
     paszport z wizą studencką na wjazd do Republiki Białoruś;
     10 zdjęć fotograficznych 4х6 cm.
 
Jeśli po wynikach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał oceny od 4 do 10 stopni, należy mu zapoznać się i podpisać instrukcję w sprawie zasad pobytu obcokrajowców na terytorium Republiki Białoruś. Podpisać umowę o studia po czym wnieść 50% opłaty rocznej za 1 rok studiów, a także zawrzeć umowę o ubezpieczenie medyczne z jedną z państwowych spółek ubezpieczeniowych w celu otrzymania pomocy medycznej w razie potrzeby. Ponadto przed początkiem zajęć należy przejść dodatkowy przegląd medyczny w przychodni studenckiej (płatna usługa: od 90 do 120 USD).
 
Wszystkie obywatele zagraniczni zaliczeni na studia muszą zgłosić się do oddziału uczelni ds. metodyki nauczania w celu rejestracji czasowego pobytu i czasowego zamieszkania w Republice Białoruś. Cena rejestracji czasowego pobytu wynosi około 8 USD, cena rejestracji w celu czasowego zamieszkania wynosi około 40 USD. BrakrejestracjijestzłamaniemprzepisówustawodawstwaRB.
 
UWAGA:studia na Białorusiprzeprowadzane są przeważnie w języku rosyjskim. Niektóre uczelnie Republiki Białoruś prowadzą studia w języku angielskim. Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki w roku 2012 realizował rekrutację studentów na studia prowadzone w języku obcym w 5 specjalizacjach:
 
     Sieci telekomunikacji
     Ochrona informacji w telekomunikacji
     Zautomatyzowanesystemyopracowaniainformacji
     Oprogramowanietechnologiiinformacyjnych
     Inżynierie i psychologiczne zaopatrzenie technologii informacyjnych
 
KANDYDACI NA STUDIA Z EUROAZJATYCKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ TRAKTOWANI SĄ SPECJALNIE 
Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś oferuje studentom kilka sposobów wstąpienia na białoruskie uczelnie.
 
Należy złożyć do komisji rekrutacyjnej certyfikaty testowania centralizowanego, po czym — jak również obywatelom Białorusi -  uczestniczyć w ogólnym konkursie na zaliczenie na studia finansowane z budżetu państwa lub składać dokumenty na studia organizowane na zasadach odpłatności.
 
Obywatele Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu mają prawo do wstąpienia na uczelnie na warunkach określonych w stosunku do obywateli zagranicznych – po wynikach rozmowy kwalifikacyjnej.